RAAHE LAPALUOTO
Tue 25
11:00
2cm
Tue 25
12:00
5cm
Tue 25
13:00
7cm
Tue 25
14:00
9cm
Tue 25
15:00
13cm
Tue 25
16:00
18cm
Tue 25
17:00
22cm
Tue 25
18:00
29cm
Tue 25
19:00
31cm
Tue 25
20:00
32cm
Tue 25
21:00
39cm
Tue 25
22:00
44cm
Tue 25
23:00
45cm
Wed 26
00:00
43cm
Wed 26
01:00
47cm
Wed 26
02:00
46cm
Wed 26
03:00
48cm
Wed 26
04:00
47cm
Wed 26
05:00
51cm
Wed 26
06:00
46cm
Wed 26
07:00
47cm
Wed 26
08:00
48cm
Wed 26
09:00
44cm
HAVAINTO
Wed 26
10:00
44cmVedenkorkeus
ENNUSTE
Wed 26
11:00
53cm
Wed 26
12:00
56cm
Wed 26
13:00
61cm
Wed 26
14:00
65cm
Wed 26
15:00
64cm
Wed 26
16:00
60cm
Wed 26
17:00
59cm
Wed 26
18:00
64cm
Wed 26
19:00
68cm
Wed 26
20:00
73cm
Wed 26
21:00
70cm
Wed 26
22:00
71cm
Wed 26
23:00
73cm
Thu 27
00:00
73cm
Thu 27
01:00
70cm
Thu 27
02:00
67cm
Thu 27
03:00
65cm
Thu 27
04:00
71cm
Thu 27
05:00
73cm
Thu 27
06:00
67cm
Thu 27
07:00
62cm
Thu 27
08:00
61cm
Thu 27
09:00
60cm
Thu 27
10:00
55cm
Thu 27
11:00
48cm
Thu 27
12:00
47cm
Thu 27
13:00
42cm
Thu 27
14:00
38cm
Thu 27
15:00
36cm
Thu 27
16:00
34cm
Thu 27
17:00
28cm
Thu 27
18:00
26cm
Thu 27
19:00
23cm
Thu 27
20:00
21cm
Thu 27
21:00
20cm
Thu 27
22:00
19cm
Thu 27
23:00
19cm
Fri 28
00:00
17cm
Fri 28
01:00
16cm
Fri 28
02:00
17cm
Fri 28
03:00
16cm
Fri 28
04:00
16cm
Fri 28
05:00
16cm
Fri 28
06:00
16cm
Fri 28
07:00
16cm
Fri 28
08:00
17cm