PORI MÄNTYLUOTO
Tue 25
11:00
6cm
Tue 25
12:00
10cm
Tue 25
13:00
9cm
Tue 25
14:00
11cm
Tue 25
15:00
13cm
Tue 25
16:00
12cm
Tue 25
17:00
15cm
Tue 25
18:00
15cm
Tue 25
19:00
17cm
Tue 25
20:00
21cm
Tue 25
21:00
24cm
Tue 25
22:00
24cm
Tue 25
23:00
23cm
Wed 26
00:00
25cm
Wed 26
01:00
27cm
Wed 26
02:00
27cm
Wed 26
03:00
28cm
Wed 26
04:00
30cm
Wed 26
05:00
33cm
Wed 26
06:00
37cm
Wed 26
07:00
39cm
Wed 26
08:00
46cm
Wed 26
09:00
46cm
HAVAINTO
Wed 26
10:00
50cmVedenkorkeus
ENNUSTE
Wed 26
11:00
50cm
Wed 26
12:00
51cm
Wed 26
13:00
49cm
Wed 26
14:00
47cm
Wed 26
15:00
46cm
Wed 26
16:00
46cm
Wed 26
17:00
46cm
Wed 26
18:00
44cm
Wed 26
19:00
44cm
Wed 26
20:00
45cm
Wed 26
21:00
42cm
Wed 26
22:00
40cm
Wed 26
23:00
38cm
Thu 27
00:00
38cm
Thu 27
01:00
40cm
Thu 27
02:00
40cm
Thu 27
03:00
40cm
Thu 27
04:00
38cm
Thu 27
05:00
38cm
Thu 27
06:00
38cm
Thu 27
07:00
36cm
Thu 27
08:00
34cm
Thu 27
09:00
34cm
Thu 27
10:00
32cm
Thu 27
11:00
30cm
Thu 27
12:00
29cm
Thu 27
13:00
27cm
Thu 27
14:00
25cm
Thu 27
15:00
26cm
Thu 27
16:00
23cm
Thu 27
17:00
22cm
Thu 27
18:00
23cm
Thu 27
19:00
23cm
Thu 27
20:00
24cm
Thu 27
21:00
26cm
Thu 27
22:00
26cm
Thu 27
23:00
28cm
Fri 28
00:00
30cm
Fri 28
01:00
31cm
Fri 28
02:00
33cm
Fri 28
03:00
35cm
Fri 28
04:00
36cm
Fri 28
05:00
37cm
Fri 28
06:00
37cm
Fri 28
07:00
35cm
Fri 28
08:00
34cm