DEGERBY
Tue 19
21:00
7cm
Tue 19
22:00
9cm
Tue 19
23:00
6cm
Wed 20
00:00
6cm
Wed 20
01:00
6cm
Wed 20
02:00
5cm
Wed 20
03:00
4cm
Wed 20
04:00
6cm
Wed 20
05:00
7cm
Wed 20
06:00
16cm
Wed 20
07:00
14cm
Wed 20
08:00
21cm
Wed 20
09:00
13cm
Wed 20
10:00
16cm
Wed 20
11:00
5cm
Wed 20
12:00
4cm
Wed 20
13:00
-1cm
Wed 20
14:00
-2cm
Wed 20
15:00
-7cm
Wed 20
16:00
-7cm
Wed 20
17:00
-9cm
Wed 20
18:00
-8cm
Wed 20
19:00
-5cm
HAVAINTO
Wed 20
20:00
-2cmVedenkorkeus
ENNUSTE
Wed 20
21:00
2cm
Wed 20
22:00
2cm
Wed 20
23:00
2cm
Thu 21
00:00
1cm
Thu 21
01:00
1cm
Thu 21
02:00
3cm
Thu 21
03:00
3cm
Thu 21
04:00
5cm
Thu 21
05:00
6cm
Thu 21
06:00
7cm
Thu 21
07:00
8cm
Thu 21
08:00
8cm
Thu 21
09:00
7cm
Thu 21
10:00
7cm
Thu 21
11:00
7cm
Thu 21
12:00
7cm
Thu 21
13:00
7cm
Thu 21
14:00
7cm
Thu 21
15:00
8cm
Thu 21
16:00
8cm
Thu 21
17:00
9cm
Thu 21
18:00
9cm
Thu 21
19:00
8cm
Thu 21
20:00
8cm
Thu 21
21:00
6cm
Thu 21
22:00
4cm
Thu 21
23:00
3cm
Fri 22
00:00
1cm
Fri 22
01:00
0cm
Fri 22
02:00
-1cm
Fri 22
03:00
-1cm
Fri 22
04:00
-2cm
Fri 22
05:00
-3cm
Fri 22
06:00
-3cm
Fri 22
07:00
-4cm
Fri 22
08:00
-5cm
Fri 22
09:00
-5cm
Fri 22
10:00
-5cm
Fri 22
11:00
-4cm
Fri 22
12:00
-4cm
Fri 22
13:00
-4cm
Fri 22
14:00
-4cm
Fri 22
15:00
-5cm
Fri 22
16:00
-5cm
Fri 22
17:00
-4cm
Fri 22
18:00
-4cm
Fri 22
19:00
-4cm
Fri 22
20:00
-4cm